Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (English | Español | Tiếng Việt | 中文)
  • Banner-Newsroom-2col

    News

    Latest news and announcements

NEWS RELEASE: Statement from City Manager Dave Sykes on Fake Social Media Post by San Jose Police Department Officer

Post Date:06/03/2020 5:30 PM

FOR IMMEDIATE RELEASE

Contact:
Rosario Neaves, Director of Communications/EPIO; 210-823-3908, EOC_PIO@sanjoseca.gov
City of San José Media Line: 408-535-7777

SAN JOSE, Calif. (June 3, 2020) – San Jose City Manager Dave Sykes released the following statement, regarding a fake social media post on Instagram:

“The City of San Jose has verified the social media account is a fake and does not belong to Officer Yuen. Our forensic analysts have worked with Facebook/Instagram to have the post deleted and the account/user deactivated. The post seemingly was intended to be malicious. It does not reflect the views of the City of San Jose or the San Jose Police Department.”


El administrador de la ciudad de San José, Dave Sykes, emitió la siguiente declaración sobre una publicación falsa en redes sociales en Instagram:

“La ciudad de San José ha verificado que la cuenta de las redes sociales es falsa y no pertenece al oficial Yuen. Nuestros analistas forenses han trabajado con Facebook / Instagram para eliminar la publicación y desactivar la cuenta / usuario. La publicación aparentemente fue diseñada para ser maliciosa. No refleja las opiniones de la Ciudad de San José o del Departamento de Policía de San José."


Quản Lý Thành Phố ông Dave Sykes đưa ra lời tuyên bố dưới đây về việc tin tức giả tạo đăng trên Instagram:

“Thành Phố San Jose đã xác minh là tài khoản thông tin xã hội là một tài khoản giả mạo và không phải là của Cảnh Sát Yuen. Đơn vị phân tích pháp y đã cùng làm việc với Facebook/Instagram để xóa đi tin tức giả mạo và hủy bỏ tài khoản đó. Tin tức đã đăng chỉ với mục đích tạo ra sự thù oán. Điều này không phản ảnh quan điểm của Thành Phố San Jose hay của Sở Cảnh Sát San Jose.”

 

# # #

Return to full list >>