Show/Hide

COVID-19 (CORONAVIRUS) UPDATES

Updates on City of San José Services and/or Operations . (English | Español | Tiếng Việt | 中文)

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN ĐỊA PHƯƠNG

HousingVivienda房屋

NHÀ Ở

TÔI LO LẮNG CÓ THỂ BỊ YÊU CẦU RỜI KHỎI NHÀ THUÊ

Nếu quý vị vừa mới thất nghiệp, quý vị có thể có các thắc mắc về các trường hợp yêu cầu rời khỏi nhà thuê. Thành Phố có các nguồn thông tin trợ giúp sau đây để giúp giải đáp các thắc mắc này.

Tạm Ngừng Yêu Cầu Người Thuê Nhà Rời Khỏi Nhà Thuê: Thành Phố San Jose hiện có chính sách tạm ngừng yêu cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê, qua đó ngăn chặn nhiều trường hợp yêu cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê ngay cả khi không trả tiền thuê nhà. Chính sách tạm ngừng này có hiệu lực cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020. Để biết các nguồn thông tin trợ giúp và để nhờ giúp đỡ về chính sách tạm ngừng yêu cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê hiện hành và ảnh hưởng của chính sách đó đối với quý vị:

Chính sách tạm ngừng tăng giá thuê nhà đối với Các Căn Hộ thuộc Sắc Lệnh về Tiền Thuê Nhà đối với Chung Cư, và Các Căn Hộ thuộc Sắc Lệnh về Tiền Thuê Nhà đối với Nhà Lưu Động. Chính sách tạm ngừng tăng giá thuê nhà không cho phép một số chủ nhà tăng giá tiền thuê nhà kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2020 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Chính sách tạm ngừng tăng giá thuê nhà này áp dụng cho hai dạng nhà cho thuê. 1. Căn hộ chung cư thuộc diện quy định của Sắc Lệnh về Tiền Thuê Nhà đối với Chung Cư (ARO) 2. Nhà lưu động thuộc diện quy định của Sắc Lệnh về Tiền Thuê Nhà đối với Nhà Lưu Động.

Các chủ nhà ARO tình nguyện giảm giá tiền thuê nhà trong thời gian đại dịch COVID-19 có thể tăng giá thuê nhà trở lại mức giá hợp đồng ban đầu trước thời điểm có chính sách tạm ngừng tăng giá. Cũng tạm thời miễn trừ một số khoản phí và lệ phí đối với các chủ nhà thuộc diện ARO.

Sở Gia Cư đã tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến vào thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020 về chính sách tạm ngừng tăng giá thuê nhà này đối với các căn hộ có mức giá cho thuê được bình ổn và các căn nhà lưu động có mức giá cho thuê được kiểm soát. Để xem bản ghi nội dung buổi hội thảo trực tuyến, vui lòng truy cập đường liên kết này (tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin về chính sách tạm ngừng tăng giá thuê nhà, liên lạc với Sở Gia Cư tại RSP@sanjoseca.gov hoặc số 408-975-4480.

Giúp Trả Tiền Thuê Nhà: Nếu quý vị cần giúp trả tiền thuê nhà, vui lòng gọi Ban Dịch Vụ Gia Cư Hỗ Trợ Gia Đình (Family Supportive Housing Services) tại số 408-926-8885 để được hướng dẫn hoặc truy cập trang mạng của Sacred Heart để điền thêm tên của quý vị vào danh sách những người quan tâm.

Trợ Cấp Khoản Vay Thế Chấp Mua Nhà: Để được trợ giúp về khoản vay thế chấp mua nhà, liên lạc với bên cung cấp dịch vụ vay thế chấp mua nhà của quý vị. Truy cập trang mạng của Fannie Mae (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về trợ cấp khoản vay thế chấp mua nhà đối với các khoản vay từ Fannie Mae hoặc Freddie Mac. Có thêm thông tin trên trang mạng của Cơ Quan Hỗ Trợ Cho Vay Mua Nhà Liên Bang (tiếng Anh).

TÔI KHÔNG CÓ NƠI CƯ NGỤ

Các Nguồn Thông Tin Trợ Giúp về Nơi Tạm Trú: Để biết thông tin về các trung tâm tạm trú trong thời gian đại dịch COVID-19, vui lòng liên lạc với Quận Santa Clara tại số 408-278-6420.

Thông tin thêm về hoạt động tiếp ứng/hỗ trợ của Thành Phố San Jose cho các cư dân không có nơi trú ngụ (tiếng Anh).

TRỢ GIÚP DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN CỘNG ĐỒNG LGBTQ

Thanh thiếu niên thuộc cộng đồng LGBTQ, bao gồm cả những người không có nhà, có thể nhận được trợ giúp qua San Jose Youth Space (tiếng Anh), hoặc Bill Wilson Center (tiếng Anh) .


Không thể tìm thấy thông tin mà quý vị cần? Gọi 311 hoặc 408-535-3500, hoặc điền mẫu đơn liên hệ. Trò chuyện trực tiếp (8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu), TTY dành cho người khiếm thính tại số 1-800-735-2922.