Show/Hide

Yes, we have a new look.

Welcome to the City of San José's new digital front door!

Social Media Kit

Social Media Messages

Help us spread the word about fireworks safety and how to report violators by sharing on your social networks or by printing flyers and sharing with your neighbors. 

FED UP WITH FIREWORKS?

Sample Posts:

Are you fed up with fireworks? We hear you, and we’ve made it easier than ever to report violators online. Just snap a picture and file a report at sanjoseca.gov/fireworks. Be safe and enjoy ushering in 2020!

Fed up with fireworks? You can report illegal firework use online at sanjoseca.gov/fireworks to keep your friends and family safe as you celebrate Tết 2020.

As we celebrate the beginning of the Year of the Rat, we don’t want you fed up with fireworks! It’s easier than ever to report violators online. Just snap a picture and file a report at sanjoseca.gov/fireworks.

Publicaciones de muestra:

 ¿Está cansado de los fuegos artificiales? Lo hemos escuchado y hemos hecho que sea más fácil que nunca denunciar a los infractores en línea. Simplemente tome una foto y envíe un informe en sanjoseca.gov/fireworks. ¡Cuídese y disfrute del inicio del 2020!

¿Cansado de los fuegos artificiales? Puede denunciar el uso ilegal de fuegos artificiales en línea en sanjoseca.gov/fireworks para que sus familiares y amigos estén seguros mientras usted celebra el Tết 2020.

 Ahora que celebramos el comienzo del Año de la Rata, no queremos que esté irritado por los fuegos artificiales. Nunca ha sido tan fácil denunciar a los infractores en línea. Simplemente tome una foto y envíe un informe en sanjoseca.gov/fireworks.

Bài mẫu:

 Bạn đã chán ngấy pháo hoa? Chúng tôi đã lắng nghe bạn và chúng tôi giúp cho việc báo cáo những người vi phạm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết qua phương thức trực tuyến. Hãy chụp ảnh và gửi báo cáo tại sanjoseca.gov/fireworks. Hãy an toàn và tận hưởng năm 2020 sắp tới!

 Chán ngấy pháo hoa? Bạn có thể báo cáo việc sử dụng pháo hoa bất hợp pháp qua phương thức trực tuyến tại sanjoseca.gov/fireworks để đảm bảo an toàn cho bạn bè và gia đình khi bạn chào đón Tết 2020.

Trong khi chúng ta chào đón năm Canh Tý, chúng tôi không muốn bạn thấy phiền muộn về pháo hoa! Báo cáo vi phạm trực tuyến dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần chụp ảnh và nộp báo cáo tại sanjoseca.gov/fireworks.

FED UP WITH FIREWORKS? 

CSJ_CMO_Fireworks_FB_English_6

Sample Posts:

Fed up with fireworks? Start 2020 safely by remembering ALL fireworks are illegal and dangerous. Report illegal firework use online at sanjoseca.gov/fireworks to keep your friends and family safe this New Year’s Eve.

As you prepare to celebrate Tết 2020, remember that if you’re fed up with fireworks, it’s easier than ever to report violators online. Just snap a picture and file a report at sanjoseca.gov/fireworks

Ushering in the Year of the Rat should be fun—and—safe—for everyone. If you’re fed up with fireworks, you can report illegal firework use online at sanjoseca.gov/fireworks to keep your friends and family safe.

Publicaciones de muestra:

¿Cansado de los fuegos artificiales? Recuerde que TODOS los fuegos artificiales son ilegales y peligrosos, e inicie el 2020 de forma segura. Reporte el uso ilegal de fuegos artificiales en línea en sanjoseca.gov/fireworks para mantener a sus familiares y amigos a salvo esta víspera de Año Nuevo.

Mientras se prepara para celebrar el Tết 2020, recuerde que si está harto de los fuegos artificiales, es más fácil que nunca denunciar a los infractores en línea. Simplemente tome una foto y envíe un informe en sanjoseca.gov/fireworks.

La celebración del Año de la Rata debería ser divertida y segura para todos. Si está cansado de los fuegos artificiales, puede denunciar su uso ilegal en línea en sanjoseca.gov/fireworks para mantener a sus familiares y amigos a salvo.

Bài mẫu:

Chán ngấy pháo hoa? Khởi đầu năm 2020 an toàn bằng cách ghi nhớ TẤT CẢ các loại pháo hoa đều là bất hợp pháp và nguy hiểm. Hãy báo cáo việc sử dụng pháo hoa bất hợp pháp trực tuyến tại sanjoseca.gov/fireworks để đảm bảo an toàn cho bạn bè và gia đình trong đêm giao thừa này.

Khi bạn chuẩn bị đón chào Tết 2020, hãy nhớ rằng nếu bạn đã chán ngấy pháo hoa, việc báo cáo những người vi phạm sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết qua phương thức trực tuyến. Chỉ cần chụp ảnh và nộp báo cáo tại sanjoseca.gov/fireworks.

Mọi người chào đón năm Canh Tý cần thật vui vẻ và an toàn. Nếu bạn đã chán ngấy pháo hoa, bạn có thể báo cáo việc sử dụng pháo hoa bất hợp pháp trực tuyến tại sanjoseca.gov/fireworks để đảm bảo an toàn cho bạn bè và gia đình.

IT’S NOT WORTH IT

CSJ_CMO_Fireworks_FB_English_3

Sample Posts:

You’ve got big plans for 2020…don’t start the New Year off with a fine of up to $1,000. It’s not worth it. ALL fireworks are illegal and dangerous. It’s easier than ever for neighbors to report you online. All they have to do is snap a picture and file a report at sanjoseca.gov/fireworks

Tết 2020 reminder for everyone — please be safe out there and celebrate responsibly. If you’re thinking of setting off fireworks  it’s not worth it. Your illegal fireworks will be reported. Visit sanjoseca.gov/fireworks to learn more. 

If you want to start the Year of the Rat with a bang, please remember ALL fireworks are illegal and dangerous. It’s not worth it  you will be reported. Learn why setting off fireworks is a bad idea by visiting sanjoseca.gov/fireworks.

Publicaciones de muestra:

Usted tiene grandes planes para el 2020… no comience el Año Nuevo con una multa que puede llegar hasta $1,000. No vale la pena. TODOS los fuegos artificiales son ilegales y peligrosos. Es más fácil que nunca para sus vecinos denunciarlo en línea. Todo lo que ellos tienen que hacer es tomar una foto y enviar un informe en sanjoseca.gov/fireworks.

Recordatorio para todos para el Tết 2020: disfrute de sus celebraciones de forma segura y responsable. Si está pensando en encender fuegos artificiales, no vale la pena. Sus fuegos artificiales ilegales serán reportados. Visite sanjoseca.gov/fireworks para obtener más información.

Si quiere comenzar el Año de la Rata por todo lo alto, recuerde que TODOS los fuegos artificiales son ilegales y peligrosos. No vale la pena; se le denunciará ante las autoridades. Visite sanjoseca.gov/fireworks para descubrir por qué encender fuegos artificiales es una mala idea.

Bài mẫu:

Bạn có kế hoạch lớn chào đón năm 2020…đừng khởi đầu năm mới với khoản tiền phạt lên tới $1.000. Đừng làm vậy. TẤT CẢ hành vi đốt pháo hoa là bất hợp pháp và nguy hiểm. Bây giờ hàng xóm có thể dễ dàng báo cáo hành vi của bạn hơn bao giờ hết qua phương thức trực tuyến. Tất cả những gì họ phải làm là chụp ảnh và gửi báo cáo tại sanjoseca.gov/fireworks.

Nhắc nhở Tết 2020 dành cho mọi người - hãy đảm bảo an toàn và chào đón năm mới có trách nhiệm. Nếu bạn đang nghĩ đến việc đốt pháo hoa - đừng làm vậy. Hành động đốt pháo hoa bất hợp pháp của bạn sẽ bị báo cáo. Vui lòng truy cập sanjoseca.gov/fireworks để tìm hiểu thêm.

Nếu bạn muốn chào đón Năm Canh Tý bằng tiếng pháo hoa nổ, hãy nhớ rằng TẤT CẢ hành vi đốt pháo hoa đều là bất hợp pháp và nguy hiểm. Đừng làm vậy - bạn sẽ bị báo cáo. Tìm hiểu lý do tại sao đốt pháo hoa là ý tưởng chẳng hay chút nào bằng cách truy cập sanjoseca.gov/fireworks.